rotate_underbg
rotate_underbg

공지사항

Best Drive-in Movies

2022. 11월 개봉 예정 라인업

페이지 정보

profile_image
작성자 천안자동차극장
댓글 0건 조회 1,789회 작성일 22-10-31 10:02

본문

☞ 11월 상영 예정프로    


11월8일까지 상영프로   ~~~~ 리멤버 /  자백/ 아인보: 아마존의 전설
블랙 팬서: 와칸다 포에버

 

액션, 모험, 드라마 |   2022.11.09 개봉

감독라이언 쿠글러                출연레티티아 라이트, 다나이 구리라, 루피타 뇽

                       

   

 데시벨       


액션 | 2022.11.16 개봉  감독황인호       주연김래원, 이종석, 정상훈, 박병은, 이상희, 조달환, 차은우, 이민기


◆ 동감                                    멜로/로맨스 |   114분 |     2022.11.16 개봉
감독서은영
출연여진구, 조이현, 김혜윤, 나인우, 배인혁


     ◆  올빼미            

 

스릴러 |   118분 |    2022.11.23 개봉

감독안태진                출연류준열, 유해진


◆ 압꾸정 ◆   


2022.11.30    

장르코미디/드라마  등급12세이상관람가                        
         러닝타임112분
 

                                                          
 상기 프로그램은 

 영화사 사정으로 개봉이 연기 될수도 있습니다.   

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

reserve_img

예매하기